október 21. kedd

október 21. kedd

***************************************************************

Türelem – 2.

 

6Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. 7Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. 8Erre Mízián áthaladva lementek Tróászba. 9Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: „Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!” 10A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. (ApCsel 16:6-10)

 

  1. Isten vezetését keresve— Bár apostol volt, Pál nem mindig tudta, hogy mi Isten akarata. Lépéseket tett, Isten pedig vagy bezárt, vagy kinyitott előtte ajtókat. Hasonló helyzetben csendesedjünk el Isten előtt (Zsolt 46:11), és várjunk rá. A saját próbálkozásaink tévútra vezethetnek minket, hisz “van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet” (Péld 14:12). Ha türelmesen és lelkileg elcsendesedve, zúgolódástól mentesen várunk Istenre, akkor türelmünk eredményeként Isten útmutatást fog adni. (Tóth-Simon Károly)

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Az Újtestamentum emberei keveset beszéltek Istenről, de közösségben éltek Vele. (Stanley)

 

******************************************************

Imádság:

Uram! Adj türelmet, békességet, reménnyel teli, rád tekinteni. Ámen

Nyitott Templomok Hete

 

Október közepén a Nyitott Templomok Hete rendezvénysorozata volt városunkban. Ennek keretén belül a Vasvári Pál Múzeum szervezésének köszönhetően előbb csütörtökön (október 16-án) 17.30-kor Felhősné dr. Csiszár Sarolta nyugalmazott múzeumigazgató tartott fényképekkel illusztrált előadást templomukban, majd október 19-én, vasárnap 18 órakor a Debreceni Református Kollégium Kántusa érkezett közénk Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, zeneszerző, egyetemi docens vezetésével. Ez jótékonysági koncert is volt egyben, mellyel a templom felújítását segíthették önkéntes adományaikkal. Összesen 96.350Ft adomány gyűlt össze. Köszönjük a jó szívvel adakozók támogatását!

október 20. hétfő

október 20. hétfő

***************************************************************

Türelem – 1.

 Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, 2akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. 3Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt.4Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. 5A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. (ApCsel 16:1-5) 

 

Néhány igemagyarázatban szeretném felvillantani a türelem szerepét életünkben.

  1. Társra várva— Pál korábban elveszítette János Márkot (ApCsel 13:13), nem sokkal ezelőtt pedig Barnabást (15:36-40) — két olyan munkatársát, akikkel szolgálatát elkezdte első misszió útján. A türelme eredménye az lett, hogy Timóteus személyében Istentől új munkatársat kapott, aki pótolta korábbi veszteségeit, sőt a hitben igaz fiává is vált. Később pedig a Barnabással való konfliktusa is rendeződött. Lehet, hogy elveszítettünk valakit, és lehet, hogy várunk valakire: egy barátra, munkatársra, házastársra. Ha Isten tervében szerepel, akkor az utunkba fogja őt vezetni. Legyünk türelmesek, mert ezzel megkönnyítjük Isten dolgát, hogy betöltse szükségleteinket. Közben pedig — ahogyan Pál is tette — ne nyalogassuk a sebeinket, hanem a jelenlegi körülményeinkben igyekezzünk teljes életet élni. (Tóth-Simon Károly)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Nincs csodálatosabb illat, mint az Istenben folytatott élet illata.

 

******************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm a házastársamat! Örülök, és naponta hálát adok érte. De szeretnék odaszánt, szorgalmas munkatársakért imádkozni, akik nem a maguk javát, hanem a Tiedet nézve tevékenykednek. Ámen

október 19. vasárnap

október 19. vasárnap

***************************************************************

Hogyan álljunk a munkához?

Jézus így szólt hozzájuk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (János 5:17)

  1. Az igazi főnököm nem egy ember, hanem Isten

A végső tanulság pedig az, amikor megértjük, hogy az igazi urunk nem a munkahelyi főnökünk, hanem Isten maga: “Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát” (Kol 3:22-24, MBT). Nem az a lényeg, hogy emberek tetszését nyerjük el, hanem hogy Istennek megfeleljünk. Erre pedig a munkahelyünk ideális terep. Nem vagyunk nehezebb helyzetben, mint a Kolossé levél megírása idejében élt rabszolgák voltak, akik a miénknél keményebb körülmények között dolgoztak — mégis arra törekedtek, hogy a munkavégzésük során Istennek engedelmeskedjenek, neki szolgáljanak.

 

Amikor jól végezzük a munkánkat, akkor…

…Istent utánozzuk, aki mind a mai napig dolgozik a világ rendbehozatalán.

…Nem a megélhetésünkért küzdünk, hanem az Isten uralma alatt való életért.

…Rádöbbenünk arra, hogy ki az Úr, és kik vagyunk mi.

…Megtanulunk nem embereknek, hanem Istennek szolgálni.

 

(Tóth-Simon Károly)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Tegyük meg a magunk részét, és Isten is megteszi a magáét. Mi töltsük meg a vedreket vízzel, ültessük le a sokaságot, és hengerítsük el a követ Lázár sírjáról! Isten a vizet borrá változtatja, a sokaságot megelégíti, Lázárt feltámasztja. (Stewart)

 

******************************************************

Imádság:

Istenem! Tudom, Te mindig látod, hogy én mikor, mennyit, milyen lélekkel, odaszántsággal dolgozom. Bocsásd meg hanyagságomat, könnyelműségemet, melyek olykor jellemeznek. Szeretnék Téged dicsőítve fáradozni ott, ahová állítottál. Ámen

október 18. szombat

október 18. szombat

***************************************************************

 

Hogyan álljunk a munkához?

Jézus így szólt hozzájuk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (János 5:17)

  1. Munkavégzés során szembesülünk Istennel és önmagunkkal

Erre egy jól ismert példát láthatunk Lukács evangéliumának 5. fejezetében. Péter egy egész éjszakán át tartó sikertelen halfogás után Jézus szavára kiveti a hálót, és olyan sok halat fog, hogy a többi társától kell segítséget kérnie. Rádöbben arra, hogy Jézus, az ács (vagy kőműves?) jobban ért Péter szakmájához, mint ő maga. Megérti, hogy Jézus irányítani tudja az eseményeket, és még a munkájában is jobban jár, ha figyel rá, ad a szavára. Másrészt azonban szembesül önmagával is. Jézus jelenléte megláttatja vele, hogy ki ő valójában, és így szól: “Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös vagyok” (Lk 5:9, EFO). (Tóth-Simon Károly)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Ne tolakodjunk semmiféle szolgálatra, de ne is toljuk el soha Isten küldő kezét.

******************************************************

Imádság:

Köszönöm Istenem, hogy munkám során közelebb kerülhetek Hozzád, hatalmadhoz, kegyelmedhez, de önmagam megismeréséhez és fejlesztéséhez is. Ámen

október 17. péntek

október 17. péntek

***************************************************************

Hogyan álljunk a munkához?

Jézus így szólt hozzájuk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (János 5:17)

 

  1. A munka célja nem az, hogy a megélhetésünket biztosítsa

Ez a mai világban talán furán és hihetetlenül hangzik, de Jézus Hegyi Beszéde alapján nekem ez a véleményem. Olvassuk el Máté evangéliumában az ide vonatkozó részt (Mt 6:19-34). Itt azt látjuk, hogy az élet olyan szükséges dolgairól beszél, mint az élelem és a ruházat, melyért keményen megdolgozunk. Viszont Jézus ezt mondja: “De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6:33, MBT). Az “ezek” vagy “egyéb dolgok” alatt Jézus azt érti, amiért a modern ember keményen dolgozik és túlórázik. Azt mondja, hogy Isten tudja, mire van szükségünk, és megadja nekünk. Ez a ráadás. Amiért keményen kellene dolgoznunk, az az Istennel való jó kapcsolatunk, és az ő uralmának keresése, a neki való engedelmeskedés az életünkben. A dolgok viszont fordítva történnek: ingyen várjuk azt, amiért dolgoznunk kell, és dolgozunk azért, amit Isten ráadásként, ingyen, bónuszként adna meg, ha a fontos dolgok az elsők az életünkben. Felmerülhet a kérdés: ha nem a megélhetésért dolgozunk, akkor miért? Véleményem szerint erre válaszol az előző és a két következő pont. (Tóth-Simon Károly)

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Az emberi tevékenység legnagyobb hiánya az önbizalom hiánya, a lelki tevékenykedés legnagyobb akadálya azonban az önbizalom.

******************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm, hogy a munkavégzésnek attól is nagyobb és nemesebb célja van, hogy megéljek belőle családommal együtt… Ámen

október 16. csütörtök

október 16. csütörtök

***************************************************************

Hogyan álljunk a munkához?

Jézus így szólt hozzájuk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (János 5:17)

Hogyan álljunk a munkához? Erre a kérdésre a viccesen népszerű válasz ez: úgy, hogy más is hozzá férjen. A világban elképzelhető, hogy nem fogjuk látni, a bibliai alapelveket érvényesülni abban, ahogy az emberek dolgoznak. Az előléptetések, fizetésemelések, bértárgyalások, túlórák, fekete munka stb. világában nehéz felfedezni, hogy milyen lelki jelentősége van életünkben a munkavégzésnek.

  1. Arra teremtettünk, hogy dolgozzunk

Amikor Isten embert teremtett, ezzel az üzenettel bocsátotta őket útjukra az életben: “Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak” (1Móz 1:28, EFO). Egy fejezettel később az elbeszélésből további részletek derülnek ki arról, hogy milyen célt adott az Úristen az embernek: “Az Örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját” (1Móz 2:15, EFO). Arra lettünk megteremtve, hogy Isten képmását hordozzuk magunkon. Ő pedig egy kreatív, tevékeny, dolgos Isten, aki még napjainkban is munkálkodik. A teremtés rendje határozta meg a hat munkanap és egy pihenőnap heti ciklusát. Ahogyan Jézus tevékeny volt, ezzel utánozva Atyját (Jn 5:17), mi is akkor töltjük be a teremtésből eredő életcélunkat, ha végezzük a ránk bízott munkát. (Tóth-Simon Károly)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Minden rossz munkás szidja a szerszámát.

******************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm, hogy van munkám, hogy ott is Téged képviselhetlek. Dicsőíteni akarlak azzal, ahogy dolgozom. Ámen

október 15. szerda

október 15. szerda

***************************************************************

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk… (Efezus 3:20)

 

Emberi életünk korlátok között mozog. Bár feszegetjük és kitolni igyekszünk lehetőségeink, képességeink korlátait, de attól azok még megvannak. Isten azonban korlátlan Úr. Előtte ismeretlen fogalom az, hogy lehetetlen. Ő mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogyan kérjük Tőle vagy gondoljuk azt. Ez az Ige nyissa fel szemünket, erősítse meg hitünket abban, hogy nekünk korlátlan erejű és hatalmú Urunk van, aki mindezt életünkben is megmutatja. Merd rábízni az Úrra terheidet, a nyomorúságot, amiben benne vagy, a feladatot, amelybe beleállított és hidd el, Őt semmi nem korlátozza abban, hogy megáldjon, megsegítsen, vezessen, utaidból az akadályokat félreállítsa. Bízz – ez az egyik legfontosabb feladatod. Bízz az Úrban, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogyan kérjük vagy gondoljuk…

***************************************************************

A nap gondolata:

Istenhez való viszonyunkat nem intézhetjük el hűségnyilatkozattal, hanem hűséges élettel, és hűséges munkával.

******************************************************

Imádság:

Istenem! Előtted nincsenek korlátok, határok. Sem szereteted, sem kegyelmed, sem hatalmad kapcsán nincsenek korlátok előtted. Meg amúgy sem. Ez nagy bizalmat ébreszt bennem és köszönöm Neked, hogy a Tied lehetek. Ámen

október 14. kedd

október 14. kedd

***************************************************************

 

Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. (Róma 12:18)

 

Akárhogyan nézzük, ez az Ige azt mondja, hogy nem lehet mindenkivel békességben élni. De attól még meg kell próbálni. Az egyik legfontosabb terület, ahol fejlődnünk kell Krisztussal járásunk közben az, hogy szeressük a problémás, a nehezebben elhordozható embereket is. Jézus bemutatta, mit tegyünk, amikor ilyen nehéz emberekkel kerülünk kapcsolatba:

  1. Fogadd el, hogy nem tudsz mindenkinek a kedvére tenni. Még Isten sem képes erre! Nem is kell megpróbálnod.
  2. Tanulj meg nemet mondani az irreális elvárásoknak, de azt az „igazsághoz ragaszkodva szeretetben” tedd. (Efézus 4:15)
  3. SOHA ne állj bosszút és ne vágj vissza! (Máté 5:38-39). Ezzel csak az ő szintjükre süllyedsz te magad is.
  4. Imádkozz értük! (Máté 5:44) Ez neked is és a másik embernek is segíteni fog. Engedd, hogy Isten beszéljen velük.

Törekedj arra, hogy Istennek tetsszen az életed! Ez olykor egybe fog esni emberek tetszésével, olykor nem. Ha nem, akkor is Isten tetszését keresd. Hogy ez nem olyan könnyű? Senki nem állította, hogy könnyű, de áldásos és lelki békét adó…

***************************************************************

A nap gondolata:

Egyedül az ellenség iránti szeretet az, amely a lelket igazán boldoggá teheti. Akiben ez a szeretet lakozik, annak békességét nem tudja feldúlni még az ördög sem. (Trudel)

 

******************************************************

Imádság:

Uram! Csiszolod a bennem lévő gyarló és töredékes szeretetet. Van mit dolgoznod bennem és rajtam. Igen, köszönöm a nehéz embereket, akiken keresztül munkálkodsz életemben. Ámen