2014. augusztus 31. vasárnap

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 31. vasárnap

***************************************************************

Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. (Efezus 6:1)

 

A gyermekekre nagyon sok minden „ráragad” abból, amit otthon látnak, hallanak. A szülők értékrendje is meghatározó. Tapasztalnak a felnövekvő gyermekek a szülei viselkedése kapcsán dolgokat, látják őket örömben és nehézségben valahogyan megnyilvánulni és ez nyomot hagy bennük. De vajon mi a fontos a szülőnek? Sok minden az lehet, de az Úrba vetett hit mekkora szerepet játszik a mai szülők életében? Mennyire ismerjük mi, szülők az Urat és mit látnak ebből gyermekeink? Egy rövid, tanulságos történet hadd álljon itt ezzel kapcsolatban:

Egyszer három fiú beszélgetett az édesapjukról. Az egyik azt mondta: „Az én apám ismeri a polgármestert.” A másik srác azt mondta: „Az én apám ismeri az országgyűlési képviselőt.” A harmadik pedig magabiztosan kijelentette: „Az semmi, az enyém ismeri Istent!” Apák, anyák, ismeritek Istent? Éljetek az Úrban és vigyétek Hozzá gyermekeiteket is!

***************************************************************

A nap gondolata:

A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni, oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk, senki se tud tőle megkímélni… (Marcel Proust)

******************************************************

Imádság:

Uram! Sokakat ismerhetek, sok ismerősöm lehet a közösségi oldalakon is, de a legfontosabb mégis csak az, hogy Téged ismerlek. Köszönöm, hogy gyermekeimet Hozzád vezethetem, mert a Veled való kapcsolat a legfontosabb ezen a világon. Ámen

2014. augusztus 30. szombat

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 30. szombat

***************************************************************

Megújulásunk alapja az engedelmesség

„…engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre.”(Titusz 3,1)

Minden hatalom Istentől van. A világi hatalmakat is ő rendelte el, hogy biztosítva legyen a törvényesség. A hatalom tulajdonképpen szolgálatot jelent. Akinek a kezében ez összpontosul, annak felelősséggel kell eljárnia. Ezzel nem szabad visszaélni, mert az már törvényszegésnek minősül. Pál apostol is úgy tekint a hatóságokra, mint akik Isten megbízottai, és mivel a felsőbbséget jelenti, ezért mindenki engedelmességgel tartozik nekik. Ennek a következménye a jó cselekedet kell, hogy legyen. Nekünk embereknek kerülni kell a viszálykodást, és megértő szelídséget kell tanúsítanunk mindenki iránt. Sajnos nem ezt tapasztaljuk a mindennapi életben, hanem az ellenkezőjét. És azt kell mondanunk, hogy még az egyházi szervezeteket is sokszor ez jellemzi. Nem jól van ez így! Ezért kell helyt adni az igei üzeneteknek, ezért kell emlékeztetőül olvasnunk, mi a krisztusi magatartás. Megújulásunk elengedhetetlen alapja az engedelmesség. Mindig Isten üzenetének kell engedelmeskedünk, ami minden emberre vonatkozik. Ha engedelmeskedünk, akkor életünk minőségi lesz, mert ezt a jó cselekedetek követik és nem lesz viszálykodás, hanem teljes megértésben élhetünk. (Horváth Csaba)

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

A hitnek magában véve nincs semmi értéke, nincs semmiféle üdvszerző jelentősége. A hit nem egyéb, mint üres edény. Üdvösségünk szempontjából a hitnek csak a tartalmára: Jézus Krisztusra tekintettel van jelentősége. A hitben miénk mindaz, amire szükségünk van; a hitben közösségünk van az üdvözítő Jézus Krisztussal. (Kálvin János)

******************************************************

Imádság:

Istenem! Hálás vagyok kijelentésedért, melynek olvasója lehetek naponta. Persze ettől is többre van szükségem: cselekedni azt, amit kérsz és elvársz tőlem. Vezess engem napról napra utaidon! Ámen

2014. augusztus 29. péntek

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 29. péntek

***************************************************************

 

Istenünk szereti az embert

„Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg” (Jónás 3,10)

 

Féltőn szerető Istenünk van, és ez igen nagy biztonságot ad nekünk. Az ember bűnt bűnre halmoz, meggondolatlanul cselekszik, eltér az isteni parancsolatoktól, megy a maga feje után, és csodálkozik, ha rosszul megy a dolga. Isten viszont figyeli az embert és próbálja jó útra téríteni. Régen ezt próféták által rendezte, küldött olyan szolgát, aki nyíltan felfedte az elhajlásokat. Így indította el Ninivébe Jónást is, aki erőteljesen és határozottan szólt a mélyen bűnben levő néphez: elvesznek, ha nem térnek meg rettenetes bűnös útjukról. Isten már elkészítette a veszedelmet számukra, de még adott nekik egy utolsó esélyt. És komolyan vették a figyelmeztetéseket: bűnbánattal böjtölt a király, a nép, még az állatok is. A következmény pedig az volt, hogy Isten nem pusztította el a megtért város lakóit. Isten a bűnös embert Jézus Krisztusban váltotta meg, hiszen benne jelent meg az üdvözítő kegyelme, azt bizonyítva, hogy minden körülmények között szereti az embert. Nekünk ezt viszonoznunk kell, meg kell tagadjuk a hitetlenséget, a világi hitványságokat és józanul, igazságosan, kegyesen kell élnünk a világban. A feltétel nélküli hit, remény vezessen bennünket, és törekedjünk a jó cselekedetekre. (Horváth Csaba)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

A hit tehát Istennek különleges adománya kétféleképpen is: azért, mert az emberi elmét megvilágosítja az isteni igazság megértésére, másrészt azért, mert a szívet abban megerősíti. A Szentlélek ugyanis a hitnek nemcsak megkezdője, hanem azt fokonként növeli is, mindaddig, amíg az a mennyek országába nem vezet bennünket. (Kálvin János)

******************************************************

Imádság:

Istenem! Köszönöm bűnbocsátó kegyelmedet, mely Jézusért az enyém. Bocsásd meg engedetlenségeimet. Neked tetsző életet szeretnék élni ott, ahová helyeztél. Ámen

2014. augusztus 28. csütörtök

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 28. csütörtök

***************************************************************

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. (2Kor 2:15)

 

Minden ember élete áraszt valamilyen illatot. A munkakerülés, a hazugság, a seftelés, a becstelenség orrfacsaró bűzétől a szeretet, az öröm, a szorgalom, a figyelmesség stb. jó illatáig. Természetesen az életünkből áradó szagok és/vagy jó illatok megjelenési formája sokféle lehet. Krisztus gyermekei Krisztus jó illatát árasztják. S vajon embertársaink megérzik egy kézfogásunkból, látják egy pillantásunkból, hogy jót akarunk, hogy Krisztus tanítványai vagyunk? Minél szorosabb a Jézussal való kapcsolatunk, annál egyértelműbben megérzik szavainkból, tetteinkből, életvitelünkből azt a jó illatot, mely nem a mi érdemünk, melyet nem lehet pénzen venni, csakis az Úrral való személyes kapcsolat egyenes következményeként áradhat belőlünk. Gondold végig, hogy a te életed mennyire vonzó mások számára. Persze nem lehet és nem is kell mindenkinek megfelelned, de akik ismernek – családtagok, barátok, munkatársak – a Krisztushoz tartozás jó illatát érzik rajtad? Mit látnak a hozzájuk való viszonyulásodban? A szavaid, az arcod, a munkavégzésed miről árulkodik? Légy Krisztus jó illata a környezetedben! Keresd és munkáld Isten dicsőségét és biztosan megérzik Krisztus jó illatát általad!

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Mennyi hiábavaló buzgalommal iparkodnak sokan okokat találni annak bizonyítására, hogy a hit nem képes megmenteni a lelket! Hiszen Isten szavát adta arra, hogy aki Jézusban hisz, az nem vész el, és mi mégis azt akarjuk bebizonyítani, hogy akkor is elveszünk, ha hiszünk… Ha Isten szavára támaszkodunk, akkor ígéretének betartásáért nem minket terhel a felelősség, hanem magát Istent, aki az ígéretet tette. (C. H. Spurgeon)

******************************************************

Imádság:

Uram! Minden ember életéből árad valami. Az enyémből is.  Hogy ez valami kellemetlen szag, mely bűneimből fakad, vagy Krisztus jó illata, azt te tudod leginkább és a velem érintkező emberek. Én az utóbbit szeretném árasztani, de ez egy következmény: a Veled való kapcsolatom mélységének, vagy felszínességének következménye. Szeretnék odaszánt gyermeked lenni, aki naponta nem csupán a felesleges idejéből ad neked, hanem minden napom Veled indul, és később sem feledkezem meg rólad. Tudom, ekkor áraszthatom igazán bele Krisztus jó illatát a körülöttem élők életébe. Ámen

2014. augusztus 27. szerda

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 27. szerda

***************************************************************

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. (2Kor 2:15)

 

A legtöbb ember – férfiak és nők egyaránt – használ illatszereket. Tisztálkodás után – vagy éppen helyette – parfümmel, dezodorral sokan befújjuk magunkat. Ezáltal a testszag helyett kellemes illatot érezhetnek a körülöttünk tartózkodók. Az apostol szerint azonban nemcsak a testünknek van illata, hanem az egész életünknek is. A hívő ember ugyanis Krisztus jó illata Isten dicsőségére. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy valamit megéreznek a hitünkből a körülöttünk élők, a velünk érintkezők. Ám egyáltalán nem mindegy, hogy mit. Hiszen a bűn szennyének áradó bűze éppen úgy jelen lehet életünkben, mint a mindent szeretetlenül megítélő törvényeskedés vagy éppen az Úrral való kapcsolatunkból fakadóan a békesség, a szeretet, a türelem jó illata.

Vajon akikkel rendszeresen, vagy alig-alig, netán egyszer az életben találkozunk, megérzik a Krisztus jó illatát rajtunk? Életvitelünk Krisztus jó illata, melyet mások is kívánatosnak éreznek? Ezt nem lehet megjátszani, nem lehet imitálni: vagy élő kapcsolatunk van az Úr Jézussal és megérzik ezt embertársaink, vagy a bűn szaga terjed általunk. Ugye szerinted sem mindegy, hogy mi terjed általad, az életviteled által?

***************************************************************

A nap gondolata:

Alapjában véve az a mindennapokra való hit a legjobb, amelynek köze van a kenyérhez, a vízhez, a ruházathoz, a gyermekhez, a jószághoz, a lakbérhez, az időjáráshoz… Hitünket legbiztosabban növeli nagyra, ha évről évre, hónapról hónapra gyakoroljuk magunkat abban, ahogy az Úrra bízzuk minden bajunkat, például hitvestársunk betegségét, gyermekünk szenvedéseit, üzletünk hanyatlását, barátaink pogányságát és minden egyéb gondot! (C. H. Spurgeon)

******************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm a Veled való kapcsolatomat. Tudom, rajtam múlik, hogy mennyire vagyok közel Hozzád, mert Te mindig egyformán akarsz közel lenni hozzám. S ha ez a kettőnk közötti távolság valójában közelség, akkor Krisztus jó illatának árasztója lehetek környezetemben. Céljaim egyike ez. Segíts benne! Ámen

2014. augusztus 26. kedd

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 26. kedd

***************************************************************

Üdvösséget kaptál?

 

„Zákeus… ma a te házadban kell megszállnom… Zákeus… ezt mondta az Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” (Lukács 19,1-10)

 

Olvassuk el az egész történetet! Zákeus, az aljas, rabló, mindenki által utált vámszedő boldog, hogy Jézus megszólította, és nála akar megszállni. Jézus elmegy hozzá, de Zákeus megtorpan, érzi: a rablott bútorok között nem adhat szállást a Mesternek. Megérti, hogy van, ami fontosabb, nagyobb érték minden összerabolt vagyonnál, odadobja az egészet, hogy tiszta házba fogadhassa be Urát. Testvérem, ha te is kéred az Urat, várod, hogy jöjjön és áldja meg hajlékodat, életedet: van, ahová befogadd? Te várod, hogy Ő lépjen feléd, s Ő várja, hogy te lépj felé. Nem lehetsz olyan bűnös, hogy ne menne be hozzád, meg is szólít, meg is akar áldani, de a következő lépés a tied. El kell mondani Zákeus szavait: „Uram, amit raboltam, amit bűnösen szereztem, pénzt, rangot, tisztességet, leteszem a lábad elé, új életet akarok élni” – s már Urává vált az életednek, és „üdvössége lett a te házadnak”. (Prókai Árpád)

***************************************************************

A nap gondolata:

A bűnvallás a Szentlélek munkája nyomán létrejött bűnbánat következménye. A szív mélyén láthatatlanul forrongó bánkódás megjelenése az ajkunkon imádságban, bocsánatkérésben. Általában az első jele szokott lenni a bűnbánat őszinteségének. A bűnvallás két irányú lehet: Isten felé és emberek felé megnyilatkozó. (E. Thurneysen)

******************************************************

Imádság:

Mennyei Atyám!

 

Köszönöm neked, hogy szilárdan tartasz engem és szeretteimet. Élő Uram vagy, aki mindig hű marad. Bocsásd meg gyávaságaimat, napi félelmeimet.  Hinni taníts Uram, kérni taníts! Ámen (S.A.)

2014. augusztus 25. hétfő

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 25. hétfő

***************************************************************

 

Az Úr vitéz harcos

 

Légy bátor és erős, mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, hogy birtokba vegyék örökségüket! Megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom azt a földet.  Csak légy erős és nagyon bátor…  Ne feledd: Én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor! Istened, az Örökkévaló van veled, akárhová mész! Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson! (Józsué 1:6-7,9)

 

Józsué aztán tudta, mit jelent félni. Éveken keresztül másodparancsnok volt, Mózes jobb keze. Azonban, eljött az idő, hogy ő vezesse a népet. Izrael gyermekei nem csak egyszerűen betáncoltak az Ígéret Földjére, harcolniuk kellett érte. És Mózes nem volt már többé velük. Ha Józsué annyira biztos lett volna a dolgában, akkor Isten miért mondta neki többször is, hogy ne féljen? Tulajdonképpen, Isten különleges bátorító szavakat mondott neki: „Veled leszek, ahogy Mózessel is voltam, és soha nem hagylak magadra” (Józsué 1:5). Hogyan volt Isten Mózessel? Mint egy hatalmas harcos. Emlékeztek a csapásokra? És az egyiptomi katonákra, akik lovastól, szekerestől a Vörös-tengerbe fulladtak? Isten hatalmas erődemonstrációja után énekelte Izrael népe: „Az Úr vitéz harcos, az Úr: ez a neve” (2 Mózes 15:3). Isten harcolt Mózesért, Izraelért, Józsuéért… és most érted is – légy hát erős és bátor! (Prókai Árpád)

***************************************************************

A nap gondolata:

Hidd el, amit Isten mond, és nemcsak abban fogod örömödet lelni, amit Isten tesz, hanem boldog örvendezéssel tölt meg, ami Isten maga.

******************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm, hogy napi küzdelmeimben rád számíthatok, rád építhetek. A Te erőd és hatalmad mindennél nagyobb és köszönöm, hogy értem is felhasználod, engem is segítesz vele. Nagyon megnyugtató, megerősítő ez számomra. Ámen

2014. augusztus 24. vasárnap

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 24. vasárnap

***************************************************************

Milyen a termőfölded?

 

A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. (Márk 4:18-19)
Sokan jönnek a gyülekezetbe, hallgatják az igét, el is fogadják, de amikor hazamennek, minden más elfoglalja a szívüket és gondolataikat, csak az ige nem. A mindennapi dolgok, földi problémák vagy élvezetek töltik be életüket ezért gyümölcstelenek maradnak Isten országa számára. A szívűk tövises, nem a körülményeik. Sok hívőnek még sokkal rosszabbak a körülményeik, mint nekik, mégis tudnak az Úrra figyelni, mégis Jézus az első számukra és Őt követik minden áron. „Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.” (7.) A tövisek növekedtek szívében, nem a mag. Ahhoz hogy a mag növekedhessen, a töviseket le kellett volna metszeni. De ha nem ez történik, akkor a napi gondok, kívánságok csak növekednek és megfojtják az ige életét bennünk. A problémákat nem tudjuk eltávolítani, de nem is erről van itt szó. Arról van szó, hogy szívünkben mekkora helyet kapnak ezek. A körülményeinktől függ-e lelki életünk? Nem függhet attól, mert a lelkünknek egyedül Istentől kell függeni és nem a külvilágtól. Akármi is történjék körülöttünk, a lelkünk sértetlen maradhat, ha megmaradunk az Úrban. A lelkünket kell a Lélek uralma alá rendelni és nem fordítva. Ha a lelkünket a Lélek uralma alá rendeljük, akkor érzéseink is tiszták és Isten szerint valók lesznek. (Prókai Árpád)

***************************************************************

A nap gondolata:

A Szentlélek szerint hirdetett evangélium vagy meggyőz, vagy felingerel. (Russel)

******************************************************

Imádság:

Uram! Lelkedre hangolódva szeretnék Igédnek jó talaja lenni. Teremts bennem tiszta szívet, mely csak Teérted él s veled jár szüntelen. Ámen

*********************************************

2014. augusztus 23. szombat

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 23. szombat

***************************************************************

 

Isten azt mondja: értékes vagy!

 

„Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái.” (1Kor 7,23)

 

Mit gondolsz, mennyit érsz? Nem a nettó értékeidre gondolok, hanem a saját személyed értékére. Soha ne keverd össze értéktárgyaidat azzal az értékkel, amit te jelentesz, mint személy. Lehetsz gazdag vagy szegény, de ennek semmi köze a te emberi értékedhez.

Mi határozza meg valaminek az értékét? Van két dolog, ami értékhatározó az életben:

  1. Mennyit hajlandó valaki fizetni érte. Mennyit ér a házad? Nem annyit ér, amennyit gondolsz, és valószínű annyit sem ér amennyit tavaly ért. A házad annyit ér amennyit valaki hajlandó fizetni érte. Nem többet. Mennyit ér egy különleges, ritka bélyeg? Néhányatoknak semmit. Vannak emberek, akik készek több milliót is fizetni egy bélyegért. Mennyit ér egy műalkotás? Annyit, amennyit valaki hajlandó fizetni érte.
  2. Kinek a tulajdona volt régen? Néha valami értékesebb csupán attól, hogy kinek a tulajdonát képezte. Például, Elvis Presley autója értékesebb lenne egy olyan autónál, ami a tied volt? Valószínűleg igen. Vagy egy gitár értékesebb attól, hogy John Lennoné volt? Olvastam egy pár szétnyűtt, szagos, viseltes kosárlabda cipőről, amit 7.000 dollárért adtak el egy aukción, mert Michael Jordané volt.

Erre a két dologra alapozva mennyi a te értéked? Kérdezd meg magadtól, „Kinek a tulajdona vagyok?” „Mennyit fizettek értem?” A Biblia azt mondja: „Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái.” (1 Kor 7, 23). Krisztus megvásárolt téged és kifizette érted az árat. Te Jézushoz tartozol. Mennyire határozza ez meg az értékedet?

Most kérdezd meg magadtól: “Kihez tartozom?” A Biblia azt mondja, Istenhez tartozol. Isten felcserélte a saját Fiát veled! A Kereszt a te értékedet bizonyítja. Jézus nem szemétért halt meg. Hihetetlenül értékes vagy. Soha senki nem fizetett nagyobb árat, mint amit Isten fizetett érted. Elfogadott és értékes vagy! (Prókai Árpád)

***************************************************************

A nap gondolata:

Jézus a testbe öltözött kegyelem.

 

******************************************************

Imádság:

Mennyei Atyám! Fiadban megmutattad életem értékességét. Köszönöm, hogy így tekintesz rám. Ámen

2014. augusztus 22. péntek

Napi Ige és gondolat

*****

2014. augusztus 22. péntek

***************************************************************

Isten elfogadott téged

 

„És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam! Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! …Mert ez az én fiam… elveszett, és megtaláltatott.” (Lukács 15: 21-22, 24)

 

Elfogadtatni magad másokkal. Folyvást úgy érzed, erre kell törekedned, igaz? A munkahelyeden, a barátaid között, és még otthon is azon dolgozol, hogy elnyerd azt az elismerést, amire szükséged van.

Arra törekszel, hogy meggyőzd az embereket arról, hogy megérdemled a fizetést, a barátságot és a szeretetet. Van ebből kiút?

Jobb, ha elhiszed: van! Kegyelemnek nevezik. Meg nem érdemelt kegyeltség és elfogadás. Csak egyetlen helyen találod meg – Isten szívében. Isten kegyelmét a tékozló fiú története ábrázolja legjobban. Manapság kevés emberre van olyan hatással a történet, mint azokra a zsidókra, akiknek Jézus elmesélte. Tudod, az ő mércéjük szerint a tékozló fiú a létező egyik legaljasabb tettet követte el. Nem csupán kihasználta az atyját, és eltékozolta az örökségét, de elhagyta Izraelt, és egy idegennel kötött szövetséget – aki ráadásul disznókat tenyésztett! Ennél lejjebb már nem is süllyedhetett volna. A szemükben a fiú lázadása olyan komoly volt, hogy az atyja nem tehetett mást, mint hogy kitagadja. De ő nem ezt tette! Tárt karokkal fogadta bűnbánó fiát. Kegyelemmel – ki nem érdemelt kegyeltséggel, jóindulattal – fordult feléje, és ennek forrása nem a fiú viselkedése, hanem az atya szeretete volt. Legközelebb, amikor azon kapod magad, hogy megpróbálsz helyrehozni valamit Isten előtt, és azon dolgozol, hogy elnyerd a jóindulatát, akkor engedd, hogy a tékozló fiú története szabaddá tegyen. Emlékeztessen ez a történet arra, hogy a mennyei Atyád tárt karokkal fogad téged. A megigazultság palástját adta rád, pecsétgyűrűjét húzta a kezedre, és a fiúság saruját húzta a lábadra!

Méltatlannak érzed magad minderre? Isten nem a te méltó voltodra alapozta a kapcsolatát veled, hanem az irántad való szeretetére. Nem kell azon erőlködnöd, hogy elfogadjon téged. Ő már elfogadott. (Prókai Árpád)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Meg kell látnom, hogy a világon mindennél nagyobb az én bűnöm, hogy megérezhessem, hogy még ennél is ezerszer nagyobb a kegyelem. (Ravasz László)

 

******************************************************

Imádság:

Istenem! Szereteted és kegyelmed az égig ér és köszönöm, hogy én is bőségesen részesülök belőle. Ámen