november 30. vasárnap

 

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 30. vasárnap

***************************************************************

Mózesnek, Isten emberének imádsága. (Zsoltárok 90:1)

 

Aki egy kicsit is ismeri a Bibliát, az tudja, hogy Mózesnek milyen nagy jelentősége volt Izrael népe történelmében. Isten őt használta arra, hogy népét kivezesse Egyiptomból, a szolgaság házából. A szövetségkötés kőtábláit, melyre Isten írta le a tízparancsolatot, ő kapta kézhez. A pusztai vándorlás alkalmával is az Úr eszköze volt…

Isten embere – mit mond neked ez a kifejezés? Te annak tartod magad? Rólad ez elmondható? Isten elmondhatja rólad, hogy te az Ő embere vagy? Ha igen, akkor jó. Vedd komolyan ma is, hogy mint Isten embere, úgy kell helytállnod a családodban, a munkahelyeden, a barátaid között. Élj ehhez méltó módon!

***************************************************************

A nap gondolata:

 Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán –, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be… Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. (Wass Albert)

******************************************************

Imádság:

Atyám! Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át.

Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára.

Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely lehet a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad. Ámen

november 29. szombat

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 29. szombat

***************************************************************

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. (Ézsaiás 55:8-9)

Isten gondolatai időnként egészen mások, mint a mi, emberi gondolataink. A következő rövid történet is alátámasztja ezt:

Egy anya hímzést készít. Gyermeke egy sámlin ül, alulról látja a kézimunkát. Látja a csomókat, az összekuszált szálakat és így szól:

– Mama, de hát mit csinálsz? Milyen összevisszaság ez?

Akkor az édesanya leereszti a hímzést és megmutatja neki a másik oldalát.

– Minden szín a helyén van, és a szálakból pontosan, szépen kirajzolódik a kép, csak te a hímzés fordított oldalát látod.

– Ó, de szép – kiált fel a gyermek, nem is gondoltam volna.

Ilyen az életünk, itt csak a fonákját látjuk, de egykor Urunk megmutatja azt a remekművet, melyet Ő készít el Jézus által, és amely a mi életünk tulajdonképpen…

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki az írást nem csak azért veszi kézbe, hogy informálódjon, hanem hogy formálódjon, aki nem csak olvasgatja, hanem hagyja, hogy az olvasson őbenne, az az élő Istennel találkozva igazi csodát élhet át.

******************************************************

Imádság:

Uram, én nem tudtam elképzelni, de Te tudtad, mi hogyan lesz. Tölts fel bátorsággal, mikor az utam tele van kátyúkkal. Adj hitet és bizalmat a követésedhez, és nyisd fel szememet, hogy meglássam munkálkodásodat, mialatt végigmegyek az úton, amit nekem készítettél. Köszönöm, hogy útmutatást és békességet adsz a Te tökéletes időzítésed szerint. Jézus nevében, Ámen (Cs.M.)

november 28. péntek

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 28. péntek

***************************************************************

Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel… (Példabeszédek 24:16)

 

Paganinit tartják minden idők legnagyszerűbb hegedűművészének. Egy történet kering arról, hogy egy hangversenyen játék közben elszakadt a hegedűje egyik húrja. A közönség kétségbeesett, mivel ez azt jelentette, hogy a koncertnek vége, a szép este odavan. Paganini azonban nem adta fel, tovább játszott a maradék három húron. Az elszántsága olyan lelkesült játékra ragadtatta, hogy nagy vehemenciájában elszakított még egy húrt. A közönség tudomásul vette, hogy fájdalom, de a bemutató ezzel véget ért. Ám Paganini csak játszott tovább, és ahogy a darab a tetőpontjára ért, már csak egyetlen húr maradt a hegedűn. A mester nem roppant össze, az utolsó ütemeket végigjátszotta egyetlen húron. Mielőtt meghajolt volna, kiejtette híres szavait: „Paganini… és egy húr.”

Elbuktál valamiben? Semmi gond: állj fel! Ne magadra nézz, hanem Krisztusra, aki felemel! Ne gondold, hogy a hívő élet bukásmentes élet. Sőt, ha Krisztus követője vagy, nagyon is jól tudod, hogy nem az, ismered saját bukásaidat. De újrakezdheted, mert az Úr felemel téged és erőt ad a folytatáshoz. Elhiszed Neki? Fordulj Hozzá, bízz és miután felálltál a padlóról indulj tovább!

***************************************************************

A nap gondolata:

Krisztus egyháza nem luxushotel, melyben keresztény urak kényelmes különszobákban laknak. Az egyház inkább hasonlít egy katonai barakkhoz, melyben az evangélium harcosai együtt laknak és közös kiképzésben részesülnek.

Isten egyetemes egyháza a menny kedvence, Krisztus ékessége, fejének koronája, szívének melltáblája és szeretetének tárgya. (Spurgeon)

******************************************************

Imádság:

Uram, ma szeretnék egy fénysugarad lenni. Mutasd meg, ki az, akinek reménységedből nyújthatok. Jézus nevében, Ámen

november 27. csütörtök

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 27. csütörtök

***************************************************************

 Még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. (Zsidó 2:1)

 

Isten gyermekei Istenre, az Ő kijelentésére figyelnek. Szembesít bennünket a mai Ige: mennyire figyelünk Istenre, az Ő vezetésére? Annyira, amennyire olvassuk, hallgatjuk, megéljük az Igét. Ha nem élünk Isten Igéjével, annak egyenes következménye az elsodródás, a helyes útról való letérés.

         Jobban figyeljünk – ezt kéri az Ige tőlünk. Olyan ez a felszólítás, mint amikor az iskolában a bóbiskoló gyermeket megszólítja a pedagógus. Figyelj egy kicsit jobban, mert baj lesz! Az Igében ugyanezt a szeretetteljes és felelősségre indító figyelmeztetést találjuk. Ugyanis mindennek következménye van életünkben. Annak is, ha figyelünk az Igére és úgy rendezzük be életünket, ahogyan Urunk szeretné, de annak is, ha csak immel-ámmal törődünk azzal, amit Ő szeretne. És persze annak is, ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk az Úr velünk kapcsolatos akaratát, szándékát.

         Az a kérdés, hogy sodródni akarunk-e vagy a helyes irányba tartani az Úr vezetésével? Mindenki eldöntheti ezt, sőt el is döntjük naponként. Amennyire fontos Isten Igéje és az annak való engedelmesség, annyira helyes életünk iránya. Minden más rossz irányba sodor bennünket. Megválaszthatjuk életünk irányát…

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Az Írásban foglaltak cselekvése képezi annak legjobb magyarázatát. (Steinberger)

 

******************************************************

Imádság:

Uram! Olykor felszínes vagyok az igeolvasás az imádkozás terén. Nem is értem önmagam, hiszen tudom, mert megtapasztaltam már számtalanszor, hogy az a jó és helyes, ha komolyan veszem az előtted való elcsendesedést, az Ige megértett üzenetének megvalósítását. Segíts ebben naponta engem! Ámen

november 26. szerda

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 26. szerda

***************************************************************

Győzd le a gonoszt! 5.

 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róma 12,21)

 

Sok minden megváltozna körülötted, ha vállalnád ezt a küzdelmet a gonosszal szemben. A nagy kérdés: akarod-e ezt a változást, vagy a szokás rabjává lettél immár? Megszoktad, hogy a gonosz szándék gonosz szándékot szüljön benned?

Egyszer valaki ezen ige alapján a következőket fogalmazta meg: „ha az én rossz hangulatom téged rossz hangulatba hoz, akkor legyőzött a gonosz téged.”  Küzdjünk ez ellen!

Hadd álljon itt még George Washington megállapítása: „sohase engedem, hogy valaki tönkretegye az életemet azzal, hogy kivívja gyűlöletemet.”

Mint hívő emberek, ne engedjük, hogy legyőzzön a gonosz bennünket! Ehhez kérjünk erőt fentről. (Prókai Árpád)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

A hit bizalom és meggyőződés. A hit Isten ajándékának az elfogadása. A hit előlegezett köszönet és hála. A hit Isten kegyelmi ajándékának az értékelése: nem hiszékenység, hanem életminőség… A hit mennyei minőség. (Udvarnoki Béla)

******************************************************

Imádság:

 

Mennyei Édes Atyám!

 

Köszönöm neked napi igéimet, köszönöm, hogy szólsz és vezetsz engem. tudom, hogy a te tulajdonod vagyok: megváltottál, nevemen szólítottál. Köszönöm az időseimet, akiket rám bíztál, akiket gondozhatok, és vihetem a te igédet is. Uram, add hogy jó szolgád lehessek, engedelmes, olyan aki bölcs szívet kér tőled Uram. vigyázz ránk! Ámen (S.A.)

november 25. kedd

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 25. kedd

***************************************************************

Győzd le a gonoszt! 4.

 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róma 12,21)

 

Tudom, sokan éreznek most úgy, ez az ige meghaladja a lehetőségeinket. Olvasunk róla napok óta, de legjobb lenne ezt az igét gyorsan elfelejteni. Ne feledd, hogy a harc már elkezdődött, s minden hasonló esetben elkezdődik, amikor te igét olvasol, vagy hallgatsz. Egyet értesz ezzel?

Ami az embernél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És ezt a lehetőséget látjuk mi abban, ahogy Krisztus földi szolgálata rendjén ezt megélte. Hányszor kellett a gonoszt jóval legyőznie? Ha feladta volna, akkor ma nem lenne bűneinkre bocsánat. Egyik alkalommal azt mondja a Mester a tanítványainak: „ne féljetek, én meggyőztem a világot!”  És valóban!

Ezt kell nekünk is megtennünk, gyakorolnunk. Krisztus erejével és szeretetével legyőzni a rosszat. Kire akarsz hasonlítani? A világra vagy pedig Krisztusra? A nagyobb erőfeszítést az utóbbi igényli, s mi általában nem szeretjük azt, ami nagy erőfeszítésbe kerül. De az igazán értékes dolgokért erőnket bizony meg kell feszítenünk. (Prókai Árpád)

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

A jó nevelés titka, hogy el tudjuk leplezni, mily sokra tartjuk magunkat, s mily rossz a véleményünk másokról. (Mark Twain)

******************************************************

Imádság:

Mennyei Atyám!

Szeretek megállni előtted, és elcsendesedni a napi rohanás előtt. Reggel várom a te szavadat. Taníts  meg, Uram Rád figyelni, Téged hallgatni, Veled indulni mindennap, hiszen Te ígérted meg: Veletek vagyok, minden napon. Ámen (S.A.)

november 24. hétfő

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 24. hétfő

***************************************************************

Győzd le a gonoszt! 3.

 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róma 12,21)

 

A rosszat jóval legyőzni nagy küzdelem, életed nagy harca, keresztyénséged nagy csatája, de ha nem próbálsz meg ebben a cipőben járni, akkor a te keresztyénséged csak névleges lesz, ami annyit jelent, hogy nevedben bár hordozod Krisztust, de gyakorlatilag semmi közöd sincs hozzá.

Ennek a küzdelemnek hatalmas személyiségformáló ereje van. Ha engeded, hogy ez a lelkület dolgozzon benned, azt keményen meg fogod érezni. A sátán majd mindent elkövet, hogy ezen szándékodtól eltántorítson. Süketté tesz az Isten igéjére, érzéketlenné azokkal szemben, akik ártottak neked. Megpróbál a maga képére formálni majd, s te iszonyatosan fogsz szenvedni attól, hogy egyszerre két kéz kezd el téged faragni. Az egyik az Isten keze lesz, aki ismét a saját képére próbál téged átformálni, míg a másik a sátán keze lesz majd, aki mindig az ellenkezőjét akarja benned elérni, mint Isten.

Fel vagy erre készülve? A legkönnyebb itt azt válaszolni, hogy: nem! De akkor tudnod kell, hogy semmit sem tettél. Inkább azért imádkozz, és azért küzdj, hogy merd vállalni az első lépést. Ezt pedig tedd meg Isten felé. (Prókai Árpád)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

„Sokan teljes tévedésben élnek arról, hogy mi az igazi boldogság. A boldogság nem azzal érhető el, hogy kielégítjük minden vágyunkat, hanem hogy hűségesek vagyunk egy méltó célhoz.” (Helen Keller)

******************************************************

Imádság:

Istenem, segíts, hogy legyen alázatos erőnk, ami közel visz ma Hozzád. Segíts, hogy fájdalmaink és harcaink közben, életünk elesettségében is bízzunk Benned, Rád bízzuk mindezt. Mutasd meg ma a szeretetedet. Köszönöm hatalmas szeretetedet, amit sosem tudnánk kiérdemelni, de megkapjuk Tőled ma is. Jézus nevében, Ámen (Cs.M.)

november 23. vasárnap

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 23. vasárnap

***************************************************************

Győzd le a gonoszt! 2.

 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róma 12,21)

 

Te kire akarsz hasonlítani? Krisztusra vagy a világra? Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy a nehezebb számunkra a krisztusszerűség. De bármilyen nehéz is, döntened kell, mert az élet naponta döntések elé állít, s neked minden egyes esetben arról kell döntést hoznod, hogy melyik úrnak akarsz szolgálni.

Amennyiben Isten mellett döntesz, tudnod kell, hogy előbb a legnagyobb harcot önmagaddal kell megvívnod. Többször is beletörik majd a bicskád abba a természetedbe, amit Ádámtól öröktél. De ha nem adod fel, akkor meglesz az eredménye, és a végén azt is megérted majd, amit Pál megértett: akkor vagyok igazán erős, amikor gyenge vagyok.

Egy biztos: ezen a téren csak Istentől tanulhatsz. Csak Tőle vehetsz példát arra nézve, hogy mit is jelent jóval meggyőzni a rosszat. És ez nem lehetetlen, s ha egyszer megtapasztalod, az nagy erőt ad majd. Mielőtt nemet mondanál, feszítsd meg minden erődet és próbáld meg a gonoszt, ami naponta ér téged, jóval legyőzni. (Prókai Árpád)

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten mindenkit a maga útján vezet, és az egyik könnyebben és gyorsabban ér célba, mint a másik. Amit mi megtehetünk, az ahhoz képest, amit ő tesz velünk, valójában kevés. De ezt a keveset meg kell tennünk. Ez mindenekelőtt: imádkozzunk kitartóan a helyes útért, és ellenállás nélkül kövessük a kegyelem vonzását, amennyiben érezhetővé válik! Csupán határidőt nem szabad szabnunk az Úrnak. (Edit Stein)

******************************************************

Imádság:

Uram! Tudom, hogy a gonoszt gonosszal, emberi indulattal nem lehet legyőzni, ezért is kérem, hogy a krisztusi indulatot növeld bennem. Ámen

november 22. szombat

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 22. szombat

***************************************************************

Győzd le a gonoszt! 1.

 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. (Róma 12,21)

 

Az igében ma arra kapunk felszólítást, hogy ne csak hallgassuk az igét, hanem éljük is azt meg. Ne állj ma tovább azzal, hogy ez lehetetlen. Sokkal inkább értsd azt meg, hogy krisztusszerűséged megéléséhez nem elég a te erőd. Kérd el azt az erőt, amely képes benned győzelmet aratni a gonosz felett. Kérd el a Krisztus erejét!

Isten ma egy olyan ige elé állít, amit lehetetlen megrágni, sőt megemészteni akkor, ha a világ szemszögéből próbálod értelmezni e szavakat. Azt is tudom, hogy ezek a szavak ma sokakat felháborítanak, mert azt mondják rá, hogy ellenkezik az emberi természettel, az igazságérzetünkkel, a logikával. Mi lenne a világból, ha mindenkinek, aki rosszat tesz, jóval fizetnénk? Hová lenne a jog, a rend, az igazság?

Nos, az a szeretet, az a jó, ami képes legyőzni a rosszat, nem a logikára épül. Ezt nem lehet egy képlettel levezetni. Ezt csak egy módon lehet megérteni, mégpedig Isten szava, Isten cselekedete által.

Mielőtt felháborodnál, tedd fel magadnak a kérdést, hogy hol van a logika abban, amivel minden istentiszteleten újra szembesülsz: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte…” Hol van a logika abban, hogy a te gonoszságodat Isten a maga jóságával próbálja meggyőzni? (Prókai Árpád)

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Amikor Jézus Krisztust prédikáljuk, ó! akkor nem a tányérokat, késeket és villákat tesszük fel a lakoma asztalára, hanem magát a kenyeret adjuk át.

(C. H. Spurgeon)

******************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm, hogy emberi logikámat megpróbálod tágítani a Te logikáddal. Igaz, sokszor tapasztalom, hogy a Te gondolataid nem az én gondolataim, de olyan jó nekem, ha egyre jobban ráhangolódom akaratodra és gondolataidra. Ámen

november 21. péntek

Napi Ige és gondolat

*****

  1. november 21. péntek

***************************************************************

Hálaadás 4.

 

„…mindenért hálát adjatok.”  (1Thesszalonika 5,18)

 

„Egy ember eltévedt a sivatagban. Miután víz- és élelmiszerkészlete elfogyott, kínlódva vonszolta tovább magát a forró köveken. Egyszerre csak pálmák tűntek fel szeme előtt és vízcsobogást is hallott. Még inkább elkeseredve arra gondolt: „Mindez csak délibáb. A fantáziám elém vetíti vágyaimat. A valóságban nincs is itt semmi.” Minden remény nélkül, képzelődve, eszméletlenül elterült a földön.
Kevéssel később két beduin rátalált. Szegény már halott volt.
– Érted te ezt? – kérdi az egyik. – Itt van mellette az oázis, két lépésre a víz és a datolyák majdnem a szájába potyognak! Hogyan történhetett vele ilyesmi?
A másik fejét rázva megjegyezte: – Modern ember volt.”

Vajon mi is sokszor így vándorolunk a pusztában? Félő, hogy ha már nem tudunk semmiért sem hálát adni, vagy nem találunk életünkben erre okot, akkor úgy járunk, mint e történet főhőse, akinek elfogyott minden élelmiszer- és vízkészlete. Olyan modern emberekké válunk, akiknek nem kell az Isten. Rettenetes, amikor valaki már olyan mélyen van, hogy mindazt, amit Isten eléje ad, azt csak délibábnak gondolja. Nem tartja valóságnak, megfoghatónak, megérinthetőnek, sőt életmentőnek. Karnyújtásnyira van tőle az üdvösség, semmit sem kellene tennie, csupán elfogadni a kegyelmet, amit Isten felkínál nekünk alkalomról alkalomra.

Adjunk ma hálát Isten kegyelméért. Gondold végig aprólékosan az életedet, a napjaidat. Valóban nincs semmi a nehézségek között, amiért hálát tudnál adni? Gondolkodj, azután pedig adj hálát, mert egészen biztosan megtalálod hálaadásod okát. (Prókai Árpád)

 

 

***************************************************************

A nap gondolata:

Ez a bizalom a hajnal följöttében abból a hitből táplálkozik, hogy Isten jóságos és igazságos. Aki ebben bízik, az tudja, hogy élete ellentmondásai nem véglegesek és nem végérvényesek. Azzal a biztos tudattal járhat az éjszaka sötétségében, hogy azoknak, akik Istent szeretik minden javukra van. Még a csillagtalan éjszaka is lehet a beteljesült ígéretek hajnalhasadásának előhírnöke. (Martin Luther King)

******************************************************

Imádság:

Jézus Krisztus, nem tudom hogyan tetted mindezt, de magadra vállaltad a világ összes bűnének büntetését – amelyeket felém elkövettek, vagy amelyeket én elkövettem. Magadra vállaltad ezt a bántalmazást. Meg akarlak tanulni szeretni. És azt akarom, hogy gyere be és gyógyítsd meg a szívemet, az elmémet és a testemet. Ámen